J
I
K
A
B
سؤالات متداول حوزه اداري، مالي و پشتيباني

سئوال: به مستخدم بازنشسته كه در اجراي ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري به كار گرفته شده، چـه وجهي قابل پرداخت است؟ 
جواب: به تصريح ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري، به مستخدمين بازنشسته‌اي كه در اجراي مـاده مـذكوربه كار گرفته مي‌شوند، صرفاً «حق الزحمه» قابل پرداخت است و كليه موارد قابل پرداخت بـه آنـان (متناسـب بـا ساعات كار هفتگي، معادل كارمندان مشابه) مي‌بايد در قالب «حق الزحمه» لحاظ شود

 سئوال: آيا از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، جانبازان مي‌توانند كماكان از سـنوات ارفاقي بهره‌مند شوند يا خير؟ 
جواب: با توجه به عدم پيش‌بيني احكام جديد در خصوص سنوات ارفاقي جانبازان به هنگام بازنشستگي در قـانون مديريت خدمات كشوري، مقررات قبلي مربوط به سنوات ارفاقي جانبازان، كماكان به قوت خود باقي است

 سئوال: آيا اضافه كار جانبازاني كه به جاي استفاده از كسر ساعت كـار، از اضـافه كـار معـادل آن اسـتفاده مي‌نمايند، در سقف مقرر در بند 9 ماده 68  قانون مديريت خدمات كشوري پرداخت مي‌شود يا بدون رعايت آن؟ 
جواب: اضافه كار ساعتي جانبازان متقاضي از امتياز بنـد «الـف» مـاده4 آئـين نامـه اجرايـي مـواد9 و 11 قـانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي، موضوع تصويبنامه شماره 28862/ت17679هــ مـورخ 6/5/1377هيأت وزيران، با رعايت سقف مقرر در بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري، قابـل پرداخـت است

سئوال: آيا با اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، آئين نامه جذب و نگهداري نيـروي انسـاني نخبه موضوع تصويبنامه شماره 17814/ت30987هـ مورخ12/7/1383 هيأت وزيران قابليت اجرايي دارد يا خير؟ 
جواب: با اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشـوري، از تـاريخ1388/1/1 ،آئـين نامـه جـذب و نگهـداري نيروي انساني نخبه، ملغي الاثر مي‌باشد و قابليت اجرايي ندارد

سئوال: با مستخدمي كه مطابق مقررات و با حكم مراجع قضايي به حالت تعليق درميآيد، چگونه بايد رفتـار شود؟ 
جواب: با توجه به بند 4 ماده 122 قانون مديريت خدمات كشوري، چنانچـه كارمنـد مشـمول قانون مديريت خدمات كشوري، براساس قانون تشـديد مجـازات مـرتكبين ارتشـاء و اخـتلاس و كلاهبـرداري مصوب سال 1367 (اعم از تصميم وزير، يا مراجع قضايي)، به «حالت تعليق» درآيد، در حالت آمادگي به خـدمت قرار خواهد گرفت. 
سئوال: آيا از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، حالت استخدامي غيبت موجه موضوع بند «ژ» ماده 124قانون استخدام كشوري كماكان به قوت خود باقي است و در صورت مثبت بودن پاسـخ،آيا در دوران غيبت موجه وجهي به كارمندان ذ ينفع قابل پرداخت است يا خير؟ 
جواب: هر چند در ماده 120 قانون مـديرت خـدمات كشـوري، حالـت «غيبـت موجـه» جـزو حـالات اسـتخدامي مستخدمين احصاء نگرديده، مع هذا به استناد بند «ز» ماده مذكور كه مقرر مي‌دارد: سـاير حـالات كـه در قـانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير قوانين پيش بيني شده است، حالت استخدامي غيبـت موجـه موضـوع بنـد «ژ» ماده 124 قانون استخدام كشوري كماكان به قوت خود باقي است. هـم چنـين، بـا عنايـت بـه مشـابهت حالـت استخدامي «آماده به خدمت» با حالت استخدامي«غيبـت موجـه»  (از ايـن لحـاظ كـه در هـر دو حالـت، رابطـه استخدامي محفوظ است ولي كارمند خدمتي انجام نمي‌دهد)، بـه مسـتخدمي كـه در حالـت استخدامي «غيبت موجه» بسر مي‌برد، «حقوق» ثابت قابل پرداخت است.

سئوال: در مواردي كه انتصاب كارمند به سرپرستي پست مديريتي بدون حكم كارگزيني و صـرفاً بـا ابـلاغ انشايي صورت مي‌گيرد، آيا مشمول ممنوعيت موضوع ماده  94 قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود؟ 
جواب: تصدي بيش از يك پست سازماني، اعم از اينكه تصدي موقت پست دوم با ابلاغ انشـايي يا حكم كارگزيني صورت گرفته باشد، در هر حال مشمول محدوديت مقرر در مـاده 94 قـانون مـديرت خـدمات كشوري مي‌باشد.

سئوال: آيا از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، در خصوص نحوه پرداخـت پـاداش پايان خدمت تغييري حاصل شده است يا خير؟
جواب: ماده 107 قانون مديريت خدمات كشوري، صرفاً مبناي محاسبه وجوهي كه تحت عنـوان پاداش پايان خدمت به مستخدمين بازنشسته پرداخت مي‌شود، را تغيير داده و در نتيجـه سـاير مقـررات قبلـي در خصوص پرداخت پاداش مزبور به هنگام بازنشستگي كه در قانون مديريت خدمات كشـوري در بـاره آنهـا حكـم مغايري پيش بيني نشده، من جملـه قـانون اصـلاح مـاده2 قـانون پرداخـت پـاداش پايـان خـدمت و بخشـي ازهزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب21/1/1381 مجلس شوراي اسلامي، كماكان به قـوت خـود بـاقي است. 

سئوال: آيا با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري، معافيت از پرداخت كسور بازنشسـتگي بابـت سنوات خدمت مازاد بر سي 30 سال به قوت خود باقي است؟
 جواب: در ارتباط با معافيت مستخدمين از پرداخت كسور بازنشستگي مازاد بر سي (30) سال، سـازمان بازنشسـتگي كشوري خطاب به واحد‌هاي تابعه خود در استانها بخشنامه‌اي صادر نموده كه مي‌بايست مطابق بخشنامه مذكور رفتار شود.

سئوال: كارمنداني كه در اجراي تبصره يك ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري، بـا تمايـل خـود تـابع صندوق بازنشستگي قبلي خود مانده اند، از لحاظ شرايط سن و سابقه تابع چه مقرراتي خواهند بود؟ 
جواب: كارمندان مشمول مقررات استخدامي كه در اجراي تبصره يك ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري، بـاتمايل خود كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي باقي مي‌مانند، از لحاظ شرايط سن و سابقه براي بازنشستگي ،تابع مقررات موردعمل صندوق بازنشستگي ذيربط خواهند بود.

سئوال: شرايط بازنشستگي براي كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري با داشـتن تحصـيلات دانشگاهي در مقطع كارشناسي ارشد و كارشناسي چيست؟
 جواب: با عنايت به مفادبند«الف» ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري، شرايط بازنشسـتگي بـراي مشـاغل تخصصي با داشتن تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر، سـي و پـنج  (35) سـال مـي‌باشـد، بنـابراين دستگاه مي‌تواند كارمنـدان داراي مـدرك تحصـيلي ليسـانس خـود را در تمـام مشـاغل اعـم از غيرتخصصـي وتخصصي، با دارا بودن سي (30) سال خدمت بازنشسته نمايد.

سئوال: در چه مواردي بازنشسته نمودن كارمندان منوط به تقاضاي آنان مي‌باشد؟
جواب: باعنايت به مفاد بند «الف» ماده 103 قانون مديريت خدمات كشـوري،دسـتگاه‌هاي اجرايـي مـي‌تواننـدكارمندان شاغل در مشاغل غيرتخصصي (با هر مدرك تحصيلي) خود را با داشتن حداقل سي (30) سـال سـابقه خدمت قابل قبول بازنشسته نمايند و دستگاه‌هاي مذكور در اين زمينه اختيار بازنشسته نمودن يا ادامه اسـتفاده ازخدمات آنان تا رسيدن به شرط سني مقرر در تبصره 2 اين ماده را دارند. استفاده از اختيار مزبور، در مورد مشـاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد، منوط به تقاضاي كارمند مي‌باشد.

سئوال: از تـاريخ لازم‌الاجرا شـدن قـانون مـديريت خـدمات كشـوري، حقـوق بازنشسـتگي كارمنـدان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون مي‌بايست چگونه محاسبه و پرداخت شود؟ 
جواب: با توجه به اينكه در قانون مديريت خدمات كشـوري، در ارتبـاط بـا فرمـول محاسـبه حقـوق بازنشسـتگي مشمولين قانون مذكور حكمي پيش بيني نشده و صـرفاً در مـاده106آن مبنـاي محاسـبه حقـوق بازنشسـتگي «حقوق ثابت به اضافه فوق العاده‌هاي بند 10 ماده 68 اين قانون» تعيين شد ه است، لذا رويـه موردعمـل سـازمان بازنشستگي كشوري در زمينه محاسبه حقـوق بازنشسـتگي در سـال 1388 (مبنـي بـر مـلاك عمـل قـرار دادن ميانگين حقوق و مزاياي دو سال آخر خدمت كارمندان) منطبق با مقررات مربوط مي‌باشد. 

سئوال: بازنشستگي كارمندان با داشتن حداقل سي (30 ) سابقه خدمت از اختيارات دستگاه اجرايـي اسـت يا خير؟
 جواب: با توجه به مفاد بند «الف» ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري، بازنشستگي كارمنـدان داراي مـدرك تحصيلي ليسانس با دارا بودن حداقل سي (30) سال سابقه خدمت، از اختيارات دستگاه اجرايـي ذيربـط اسـت و داشتن عنوان شغلي «كارشناسي ارشد» به اختيار موضوع اين بند خللي وارد نمي‌سازد

سئوال: آيا بازنشستگي كارمندان با داشتن سي (30 )  سال خدمت و شصـت(60) سـال سـن در مشـاغل غيرتخصصي الزامي است يا خير؟
جواب: آنچنانكه در بخشنامه 543420 تاريخ 25/9/98 سازمان اداري و استخدامي كشور آمده است: بر اساس بند (الف) ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري كه تصريح مي دارد «دستگاه اجرايي مي تواند كارمند خود را با حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و سي و پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال بازنشسته نمايد» مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا با استفاده از اختيار حاصل از بند مذكور نسبت به بازنشسته نمودن كارمندان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و پايين تر در مشاغل تخصصي و غيرتخصصي با سي سال سابقه خدمت دولتي و با هر سني و نيز دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر با سي سال سابقه خدمت دولتي در صورت تقاضاي ذينفعان و سي و پنج سال سابقه خدمت دولتي و با هر سني اقدام لازم معمول و سپس مطابق بخشنامه شماره 383689 مورخ 14/7/1398 اين سازمان، شماره مستخدم آنان در سامانه كارمند ايران ابطال گردد.

سئوال: ملاك تشخيص مشاغل تخصصي در قانون مديريت خدمات كشوري چيست؟ 
جواب: چون در قانون مديريت خدمات كشوري از «مشاغل تخصصي» و «مشاغل غيرتخصصي» تعريف به عمـل نيامده، بنابراين در ارتباط با تشخيص مشاغل تخصصي و غيرتخصصي مي‌بايد مقررات قبلـي مـلاك عمـل قـرارگيرد.

سئوال: آيا با وجود لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، ماده 54 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1384 و آئين نامه اجرايي آن، كماكان قابل اجرامي باشد يا خير؟
جواب: با توجه به اينكه در قانون مديريت خدمات كشـوري، در خصـوص پرداخـت وجـوه تشـويقي بـه كاركنـان بازخريدخدمت شده حكمي پيش بيني نشده، لذا ماده 54 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم... و آئين نامه اجرايي آن موضوع تصويبنامه شماره89244/ت3476ك مورخ 3/6/1387 هيأت وزيران، مغاير با قانون مديريت خـدمات كشوري تلقي نمي‌شود و در حال حاضر آئين نامه اجرايي اخيرالذكر قابليت اجرايي دارد. 

سئوال: آيــا از تــاريخ لازم‌الاجرا شــدن قــانون مــديريت خــدمات كشــوري، ممنوعيــت اشــتغال بازخريد خدمت شدگان لغو شده است؟ 
جواب: حكم مقرر در ماده 8 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي مصوب سال 1366، در خصوص ممنوعيت استفاده از خدمات مستخدميني كه طبق مقررات مربوط بازخريدخدمت شده اند، كماكان به قـوت خـود باقي است.

سئوال: آيا افزايش حقوق بازنشستگي موضوع ماده104 قانون مديريت خـدمات كشـوري بـراي سـنوات خدمت مازاد بر سي سال آزادگاني كه ماده 31 قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شـده) بعـد از ورود بـه كشور مصوب 13/9/1368 در مورد آنان اجرا شده، قابل اعمال است يا خير؟ 
جواب: چنانچه با اجراي ماده 31 قانون حمايـت از آزادگـان......، سـنوات خـدمت آزادگان مازاد بر سي سال شود، در اينصورت افزايش حقوق بازنشسـتگي موضـوع مـاده104 قـانون مـديريت خـدمات كشوري براي آنان قابل اعمال است. 

سئوال: ذخيره‌ مرخصي استحقاقي كه در ازاي عدم استفاده ازكسر ساعت كار به جانبازان تعلق مي‌گيرد، مشمول محدوديت ماده 48 قانون مديريت خدمات كشوري ميباشد يا خير؟ 
جواب: ذخيره‌ي مرخصي استحقاقي كه در اجراي بند»ب« ماده 4 آئين نامه اجرايي مواد 9 و 11 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان، به مستخدم جانباز تعلق مي‌گيرد، از هر لحاظ تابع مقررات مربـوط بـه ذخيـره مرخصي استحقاقي ساير مستخدمين دستگاه ذيربط مي‌باشد. متذكر مي‌گردد، طبـق مـاده48 قـانون مـديريت خدمات كشوري، در حال حاضر حداكثر نيمي از مرخصي استحقاقي سالانه كارمندان (51 روز) قابل ذخيره شـدن است.

سئوال: آيا از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، جانبازان كماكان مـي‌تواننـد از كسـرساعات كار استفاده نمايند؟
جواب: نظربه اينكه ماده 9 قانون تسهيلات استخدامي واجتماعي جانبازان انقلاب اسـلامي مصـوب 31/3/1374مجلس شوراي اسلامي،به منزله مقررات استخدامي خاص ايثارگران تلقي مـي‌شـودو طبـق تبصـره3 مـاده 24 قانون مديريت خدمات كشوري، كماكان به قوت خود باقي است، لذا مفـاد مـاده صـدرالذكر بـا قـانون مـديريت خدمات كشوري مغايرت نداشته و در نتيجه اجابت خواسته جانبازان، راجع به استفاده از كسر ساعات كار، بلامـانع است. 

سئوال: از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، ازكارافتادگي كارمندان تابع چه مقرراتي است؟ 
جواب: از كارافتادگي كارمندان كماكان تابع مقررات قبلي است . 

سئوال: آيا اجراي ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري ، نياز به طرح موضوع در هيأت وزيران دارد؟ 
جواب: با عنايت بـه مفـاد مـاده95قـانون مـديريت خـدمات كشـوري، ازتـاريخ لازم الاجـراشـدن ايـن قانون (14/9/1368) بكار گيري بازنشستگان متخصص داراي شرايط مندرج در ماده فوق، توسط دستگاه‌هاي دولتـي، به يكي از اشكال مقرر در اين ماده بدون طرح در هيأت وزيران بلامانع است. 

سئوال: آيا مستخدم بازنشسته‌اي كه در اجراي ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري به كار گرفته شده، مي‌تواند از عيدي پايان سال استفاده نمايد؟
جواب: از آنجا كه به كاركنان بازنشسته نيزمطابق ماده 75 قانون مديريت خـدمات كشـوري عيـدي پايـان سـال پرداخت مي‌شود، لذا پرداخت مضاعف آن به بازنشستگان موضوع ماده 95 آن قانون مجوزي ندارد.

سئوال: آيا به مستخدم بازنشسته موضوع ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري، كمك هزينه غـذا قابـل پرداخت است يا خير؟ 
جواب: به موجب بند (الف) دستورالعمل پرداخت كمك‌هاي رفاهي كارمنـدان دولـت،موضـوع بخشـنامه شـماره14593/200مورخ 21/02/1388 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، پرداخت كمك هزينه غـذا ناظر بركاركناني است كه ساعات كار آنان حداقل8 ساعت در روز باشد و چون سـاعات كـار كاركنـان موضـوع ماده 95 قانون يادشده، كمتر از حد نصاب مذكور است، لذا كمك هزينه غذا به آنان قابل پرداخت نيست . 

سئوال: به مستخدم بازنشسته كه در اجراي ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري به كار گرفته شده، چـه وجهي قابل پرداخت است؟ 
جواب: به تصريح ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري، به مستخدمين بازنشسته‌اي كه در اجراي مـاده مـذكوربه كار گرفته مي‌شوند، صرفًاً «حق الزحمه» قابل پرداخت است و كليه موارد قابل پرداخت بـه آنـان (متناسـب بـاساعات كار هفتگي، معادل كارمندان مشابه) مي‌بايد در قالب «حق الزحمه» لحاظ شود . 

سئوال: آيا ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بـا مـاده 95 قـانون مديريت خدمات كشوري مغايرت دارد؟ 
جواب: موضوع ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، «ممنوعيت بكـارگيري بازنشستگان» است و موضوع ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري، «جواز بكارگيري بازنشستگان متخصـص در موارد و با عناوين خاص به ميزان يك سوم ساعت كار اداري» مي‌باشد. با توجه به مراتب مذكور، اين دو ماده داراي موضوعات متفاوتي هستند و مغاير يكديگر تلقي نمي‌گردند

1400/3/20 20:25:18
بهره برداري از انتقال آب زاب به درياچه اروميه در تيرماه جاري
آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 1208453 تعداد بازدید از صفحه 1062 تعداد بازدید امروز صفحه 3
ارتباط با ما

نشاني: تبريز - اول زعفرانيه- جنب مخابرات- سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي

كدپستي:  5166618171

شماره سامانه پيامك انبوه روابط عمومي: 500025000

تلفنخانه: 19-04133328710

نمابر:04133327171نظر سنجي
بنظر شما اطلاعات سايت چقدر مفيد است؟مشاهده نتایج
كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي ميباشد
Powered by Tetis PORTAL